Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket (cookie) használ. A honlapunk használatával Ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.

Menü

A VIGYÁZZ KÉZ KESZTYŰ INSTAGRAM NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA

A Vigyázz Kéz Kesztyű Instagram nyereményjátékainak általános szabályzata.

Játékszabályzat

A Doktormarket Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 51. - továbbiakban: „Szervező”) nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez Instagram követői számára.

Jelen szabályzat a Vigyázz Kéz Kesztyű oldalon feltüntetett valamennyi Nyereményjátékra, az adott Játéknál feltüntetett feltételekkel érvényes.

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban az Instagrammal, azt az Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így az Instagramot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult.

A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A Nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

Részvételi jogosultság

A Játékban részt vehet minden Magyarországon lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött személy (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Doktormarket Kft. alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói.

A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a Nyereményjátékból.

Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül).

Emellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A nyereménysorsolásban nem vehetnek részt azok a feltöltött képek, melyekről bizonyítottan kiderül, hogy nem a feltöltő tulajdona, szerzői joga.

A résztvevők kizárás esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.

A játék időtartama

A Játék időtartamát a Szervező minden esetben a posztban tünteti fel.

A játék menete

A Játék az Instagramon történik. A Vigyázz Kéz Kesztyű Instagram oldalon (https://www.instagram.com/vigyazzkezkesztyu/) megjelent nyereményjátékos bejegyzéshez a Játékosoknak hozzászólásban kell megírniuk az egyedi válaszaikat arra a kérdésre/kérdésekre, amely/amelyek a posztszövegben is megtalálható(k).

Azok a hozzászólók vesznek részt a nyereménysorsolásban, akik a Játék időtartama alatt releváns, vagyis olyan választ adnak, ami megfelel a feltett kérdésnek. A Szervező a Játék lezárulta után a nyereményjátékos posztban meghatározott nyereményt vagy nyereményeket sorsolja ki.

Az Instagram oldal követése feltétele a játékban való részvételnek.

​A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül a sorsolás időpontját későbbi időpontban tartsa meg. A nyerteseket a sorsolástól számított 24 órán belül, minden esetben a Játék bejegyzésében a hozzászólást beküldők kommentje alatt a Szervező értesíti.

Nyeremény

A Játék posztjában meghatározott nyeremény (termékek, kuponok vagy más, a Szervező által megjelölt nyeremény).

Sorsolás és értesítés

A Játékosok közötti sorsolás alkalmazás segítségével történik. A sorsolás folyamatát videóban nem kerül rögzítésre.

A nyerteseket a Játék bejegyzésében a hozzászólást beküldők kommentje alatt a Szervező értesíti, a nyerteseknek 3 naptári napon belül vissza kell igazolniuk a nyertes pontos nevével és címével.

Amennyiben a nyertes nem egyezteti adatait a Szervezővel az értesítéstől számított 3 naptári napon belül, úgy elveszti jogosultságát a nyeremény átvételére.

A sorsolástól számított 30 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a nyertesek megkapják a nyereményüket. A Szervező a nyertes által megadott címre elküldi a nyereményt.

A nyeremény nem ruházható át, pénzre nem váltható!

Felelősség kizárása

A Játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező a honlap folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező a honlap működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a Játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért.

A játék idő előtti befejezése

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a Játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

A jogi út igénybevétele

A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata a Vigyázz Kéz Kesztyű Instagram oldalán, a profilnál lévő linken elérhető.

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos postaköltséget, valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is.

Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

Adatkezelési szabályok

A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat – érvényes cím és név – a Doktormarket Kft. kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játék Nyertesei tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a Doktormarket Kft. további személyes adatot is elkérhet (pl. név, településnév vagy pontos lakcím) amelyeket a Doktormarket Kft. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzít, kezel. A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük és a megadott település neve a Szervező hivatalos Instagram oldalán közzétételre kerüljön a Nyereményjáték lezárulásától számított 30 napig. Ezen hozzájárulás nem feltétele a Nyeremény átadásának.

A Személyes adatok kezelője: a Doktormarket Kft.

Érintett személyek jogai

Kérésére a tárolt személyes adatairól bármikor tájékoztatást kérhet.

Szervező Adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége

Cím: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 51.

A törvényi feltételek fennállása esetén ezenfelül jogosult személyes adatai helyesbítését, törlését és az adatkezelés korlátozását is kérni. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét és így esélyét a nyereményre is megszünteti.

Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

Ezenfelül jogosult panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál (NAIH: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.), illetve az illetékes bíróságnál érvényesítheti jogait.

A Játékos hozzájárulása

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Dunavarsány, 2021. november 30.

Keresés